6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane

6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane