5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane

5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane