3-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane

3-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane