2-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane

2-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane