7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane

7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane