6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane

6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane