5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane

5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane