4-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytridecane