2-({2-[(4-nitrophenyl)amino]ethyl}amino)ethanol

2-({2-[(4-nitrophenyl)amino]ethyl}amino)ethanol