2-Ethyl-5-methyl-1,3,2-oxathiaborolane

2-Ethyl-5-methyl-1,3,2-oxathiaborolane