(4-(1-(3,5-Dimethyl-4-((trimethylsilyl)oxy)phenyl)-3-methylcyclohexyl)-2,6-dimethylphenoxy)(trimethyl)silane

(4-(1-(3,5-Dimethyl-4-((trimethylsilyl)oxy)phenyl)-3-methylcyclohexyl)-2,6-dimethylphenoxy)(trimethyl)silane