4-Hydroxyphenyllactate, TBDMS

4-Hydroxyphenyllactate, TBDMS