2,4-Cyclopentadiene, 1,1,3-triphenyl-2-trimethylsilyl-

2,4-Cyclopentadiene, 1,1,3-triphenyl-2-trimethylsilyl-