Thiatrisilacyclobutane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-

Thiatrisilacyclobutane, hexakis(1,1-dimethylethyl)-