3,3,5-Triethoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-5-(trimethylsilyloxy)tetrasiloxane

3,3,5-Triethoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-5-(trimethylsilyloxy)tetrasiloxane