Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]decanedioate

Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]decanedioate