5-(3-Methoxyphenyl)-3-methyl-5-phenyl-1-(trimethylsilyl)-2,4-imidazolidinedione

5-(3-Methoxyphenyl)-3-methyl-5-phenyl-1-(trimethylsilyl)-2,4-imidazolidinedione