1,8-Naphthalenediamine, N,N'-bis(trimethylsilyl)-

1,8-Naphthalenediamine, N,N'-bis(trimethylsilyl)-