1,3-Diphenyl-3-(trimethylsilyl)-1-propanone

1,3-Diphenyl-3-(trimethylsilyl)-1-propanone