1-(Trimethylsiloxy)-2-methoxy-4-(1-trimethylsiloxyethenyl)-benzene

1-(Trimethylsiloxy)-2-methoxy-4-(1-trimethylsiloxyethenyl)-benzene