3-Methyl-5-(2,4,5-trichlorophenylthio)-1,2,4-thiadiazole

3-Methyl-5-(2,4,5-trichlorophenylthio)-1,2,4-thiadiazole