methyl 4-methoxy-2,5-dioxo-1,3-bis(trimethylsilyl)imidazolidine-4-carboxylate

methyl 4-methoxy-2,5-dioxo-1,3-bis(trimethylsilyl)imidazolidine-4-carboxylate