Methylmyristate, 2-trimethylsilyloxy

Methylmyristate, 2-trimethylsilyloxy