Benzoic acid, 3-ethoxy-4-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester

Benzoic acid, 3-ethoxy-4-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester