m-Anisic acid, 4-(trimethylsiloxy)-, trimethylsilyl ester

m-Anisic acid, 4-(trimethylsiloxy)-, trimethylsilyl ester