N-(Trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]benzamide

N-(Trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]benzamide