2-Trimethylsilyloxyethyltrimethylsilylsulfonate

2-Trimethylsilyloxyethyltrimethylsilylsulfonate