Trimethylsilyl (2-methoxyphenoxy)acetate

Trimethylsilyl (2-methoxyphenoxy)acetate