Cyclohexene, 3-phenyl-1-(trimethylsilyloxy)-

Cyclohexene, 3-phenyl-1-(trimethylsilyloxy)-