Thymine, 1,3-dimethyl-6-(trimethylsilyloxymethyl)-

Thymine, 1,3-dimethyl-6-(trimethylsilyloxymethyl)-