Trimethylsilyl diphenylacetate

Trimethylsilyl diphenylacetate