Trimethylsilyl 4-methoxy-2-(2-oxo-2-((trimethylsilyl)oxy)ethoxy)benzoate

Trimethylsilyl 4-methoxy-2-(2-oxo-2-((trimethylsilyl)oxy)ethoxy)benzoate