5-Nitro-1-(trimethylsilyl)-1H-indole

5-Nitro-1-(trimethylsilyl)-1H-indole