Benzene, 1-methoxy-3-[3-(trimethylsilyl)methyl-3-butenyl]-

Benzene, 1-methoxy-3-[3-(trimethylsilyl)methyl-3-butenyl]-