Phthalylglycine, trimethylsilyl ester

Phthalylglycine, trimethylsilyl ester