2,3,5-Trimethyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole

2,3,5-Trimethyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole