(4-Methoxy-2,5-dimethyl-phenoxy)-trimethyl-silane

(4-Methoxy-2,5-dimethyl-phenoxy)-trimethyl-silane