3(2H)-Pyridazinone, 5-mercapto-4-(1-methylethoxy)-2-phenyl-

3(2H)-Pyridazinone, 5-mercapto-4-(1-methylethoxy)-2-phenyl-