[2-(4-Methoxyphenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane

[2-(4-Methoxyphenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane