Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)amino]ethylphosphonate

Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)amino]ethylphosphonate