(t-Butyldimethylsilyl)[2-methyl-2-(4-methyl-pent-3-enyl)-cyclopropyl]-methanone

(t-Butyldimethylsilyl)[2-methyl-2-(4-methyl-pent-3-enyl)-cyclopropyl]-methanone