Trimethylsilyl [3-methoxy-4-(trimethylsilyloxy)phenyl]acetate

Trimethylsilyl [3-methoxy-4-(trimethylsilyloxy)phenyl]acetate