1H-Indole, 2-methyl-1-(trimethylsilyl)-

1H-Indole, 2-methyl-1-(trimethylsilyl)-