7-Methyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole

7-Methyl-1-(trimethylsilyl)-1H-indole