(DIBROMOMETHYL)TRIMETHYLSILANE

(DIBROMOMETHYL)TRIMETHYLSILANE