1-(Trimethylsilyl)-3-(2-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propenyl)-1H-indole

1-(Trimethylsilyl)-3-(2-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propenyl)-1H-indole