(t-Butyldimethylsilyl)-naphthalen-2-yl-methanone

(t-Butyldimethylsilyl)-naphthalen-2-yl-methanone