Trimethyl-(2-p-tolylthiomethoxyethyl)silane

Trimethyl-(2-p-tolylthiomethoxyethyl)silane