Glycine, N-(trimethylsilyl)-N-[3-[(trimethylsilyl)oxy]benzoyl]-, trimethylsilyl ester

Glycine, N-(trimethylsilyl)-N-[3-[(trimethylsilyl)oxy]benzoyl]-, trimethylsilyl ester