2-Phenyl-1,2-bis(trimethylsilyloxy)propane

2-Phenyl-1,2-bis(trimethylsilyloxy)propane